Imre
1. Nemeth
Terezia
*
+1874 ?
Lajos
*1860.7.23
+1922.2.24

Pinter
Maria
Istvan
*1862.8.3
+1920.2.28

Nagy Torma
Viktoria

*1869
+1920.3.4
Marcella
*1865.1.15
Julianna
*1867.5.11
Terez
*1868.8.27

Reischl
Ferenc

Jusztina Adel
*1870.9.29
+1874.4.29
Maria
Terezia

*1885.11.21
+1890.10.20
-
*1894.8.17
+1894.8.17
-
*1895.6.9
+1895.6.9
Lajos
*1899.1.15
+1899.1.29
Imre
*1887.9.9
+1887.10.1
Ferenc
*1888.11.24
+1891.12.31
Istvan
*1891.9.18
+1915.2.28
Ferenc
Gyorgy

*1894.4.25
+1895.8.30
Katalin
*1895.11.2

Janos
*1897.11.18

Ferenc
*1901.4.2

Julianna
*1903.8.11
+1903.8.14
Imre
*1904.9.28

Rozalia
*1908.9.11

Lajos
*1910.12.11


2. Zsarnoczai
Erzsebet
*1855
+1883.4.28
Gyula
*1877.3.25

+1877.3.31

Maria
*1882.1.1

+1915.10.5