Kalmar Pal

*1755 ? 1766

Toth Erzsebet

Imre

*1787.10.4

Gulyas Borbala

Ignac

*1816.4.21

Gara Erzsebet

Takacs Peter

Turi Krisztina

Pomazi Mihaly

*1850.5.9

+1918

Rozalia

*1854

+1952.6.25

Maria

*1876.5.17

+1950

Peter,sr.

*1881.9.10

+1967

Anna

*1883.11.20

+1921

Maria

*1906.2.1

+1978

Krisztina

*1907.11.27

+1974

Margit

*1909.8.17

+1991

Erzsebet Peter

*1917.5.14

+1985

Takacs Peter